מאמרים בפנייה אישית

ניתן לקבל את המאמר/ים הנ"ל בפנייה אישית לדוא"ל
ta@amsel.co.il
 

טוביה אמסל (1978), מד מתח נפשי (ממ"ן), הפקת מידע חקירות ובטחון, 6, עמ' 7-12.
 
טוביה אמסל (1980), מד מתח נפשי (ממ"ן), ביטוח בישראל, יוני 1980, 66, עמ' 20-21.
 
טוביה אמסל (1987), גישה חדשה באבחון ובמיון מועמדים, מזל וברכה, 1987, 17, עמ' 109.
 
טוביה אמסל (1992), הפוליגרף יעלה כיתה ?, סוביודיצה, פברואר 1992, 1, עמ' 15.
 
טוביה אמסל (1992), הודאות כשרות באמצעים פסולים, סוביודיצה, מרץ 1992, 2, עמ' 28-29.
 
טוביה אמסל (1992), גורמי העבירה: הצעה למודל, סוביודיצה, אפריל 1992, 3, עמ' 27.

 
Amsel, T., (1999), Exclusive or Non Exclusive Comparaison Question : A comparative
Field Study, Polygraph, 28(4), 273-283.

Amsel, T., (2004), A Letter to APA members, APA Newsletter, 37(1), 23-25.
 
Amsel, T., (2011), Chart Anomalies, APA Magazine, 44(3), 45-47.
 
Amsel, T., (2011), Question Spacing and Analysis Window, APA Magazine, 44(4), 36-39.
 
Amsel, T, (2011), Creating Rapport and Trust, APA Magazine, 44(5). 36-37
 
Amsel T., (2011), Mental Contamination, APA Magazine, 44(6), 28 -30
 
Amsel T., (2012), Examining Intentions, APA Magazine, 45(2), 34-35
 
Amsel T., (2012), Examining Dodgers, APA Magazine, 45(3), 45-47
 
Amsel T., (2012), The Silent Answer Test (SAT), APA Magazine, 45(4), 48 – 51
 
Amsel T., (2012), Re Examinations – The Manual, APA Magazine, 45(5), 40 – 42
 
Amsel, T., (2013), Diagnostic or Interrogative Approach, APA Magazine, 46(2), 43 – 47.
 
Amsel, T. (2013), The Pre-Test, APA Magazine, 46(3), 38-45
 
Amsel, T., (2013), Quality Control, APA Magazine, 46(4), 55-65.
 
Amsel, T., (2013), Questiononig the S questions, APA Magazine, 46(6), 41-45
 
Amsel, T., (2014), Do you really “Believe your Chart?”,  APA Magazine, 47(1), 33-37
 
Amsel, T., (2014), A cheating heart and an honest EDA, APA Magazine,47(2), 35-38
 
Amsel, T., (2014), Have you seen?, APA Magazine, 47(3), 55-59
 
Amsel, T., (2014), “Answering Adversaries”, APA Magazine, 47(6), 30-35
 
Amsel. T., (2015), “Handling the perpetual mobile examinee”, APA Magazine, 48(1), 34-36,
 
Amsel, T., (2015), “Relevant Questions Formulation”, APA Magazine, 48(4), 62-64
 
Amsel, T., (2015), “Confirmatory Testing”, APA Magazine, 48(5), 45-47
 
Amsel, T., (2015), “Selfie”, APA Magazine, 48(6), 34-38
 

Amsel, T., (2016), “The risk of “Self-fulfilling prophecy” in polygraph tests, APA Magazine, 49(1), 86 - 90